skip to Main Content

Büromuz temel olarak ceza hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Ceza Hukukundaki yıllara dayanan tecrübemizi ve bilgi birikimimizi, ülkemizin seçkin akademisyenleriyle yaptığımız işbirliğiyle destekleyerek müvekkillerimize etkin bir şekilde hizmet sunmaktayız. Soruşturma aşamasında, arama, el koyma, gözaltı, ifade alma ve sorgulama işlemleri sırasında müvekkillerimize güçlü bir hukuki destek vermekteyiz ve yine soruşturma aşamasında yapılan tüm işlemlerin ve alınan tedbirlerin hukuki denetimini sağlayabilmek için gerekli itirazları yapmaktayız. Keza, dava aşamasında da, sahadaki deneyimimizi doktrindeki son gelişmeler ve Yüksek Mahkemenin içtihadı ile birleştirerek müvekkillerimizin tezini en güçlü biçimde ortaya koymaya çalışmaktayız. Belirtmek isteriz ki, büromuzun ana özelliği dosyaları gerek kollukta gerekse Savcılıkta ve Mahkemelerde güncel ve etkili bir şekilde takip edebilmesidir.

Başta malvarlığına karşı suçlar olmak üzere, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar ile bankacılık, sigortacılık, sermaye ve enerji piyasaları, rekabet suçları alanlarında işlenen suçlar “Ekonomik Ceza Hukuku”nun kapsamı içerisinde kalmaktadır. Ceza Hukuku içinde en yoğun faaliyet gösterdiğimiz bu alanda takip ettiğimiz yüzlerce soruşturma ve dava bulunmaktadır. Ayrıca, pek çok şirkete danışmanlık hizmeti çerçevesinde ekonomik suçlarla ilgili eğitim verilmekte ve iç soruşturmalarda destek sağlanmaktadır.   

Vergi suçları, gümrük suçları, kaçakçılık ve diğer ceza kanunlarında belirtilen mali suçlar “Mali Ceza Hukuku”nu oluşturmaktadır.  Büromuz bu alanda da son derece deneyimli olup, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine etkin bir hukuki destek vermekte, soruşturma ve davaları müvekkillerinin haklarını en üst düzeyde savunarak takip etmektedir. Ekibimiz bu alanda, özellikle “akaryakıt kaçakçılığı” ile ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olup, uygulamaya son derece hakimdir.

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalara ilişkin bilimsel, teknolojik ve ticarî faaliyetleri düzenleyen Biyogüvenlik Hukuku büromuzun son dönemde spesifik olarak ilgilendiği bir alan olarak öne çıkmıştır. 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nda, yem dışındaki GDO’lu ürünler bakımından, son derece ağır cezai düzenlemeler yapılmış olup, henüz gelişme aşamasındaki mevzuat oldukça tartışmalı hükümler içermektedir. Bu çerçevede, büromuz, akademisyenlerle sıkı bir işbirliği içerisinde hareket ederek müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Bu noktada, özel olarak “tohumculuk” alanındaki cezai süreçlerde de çalışma yaptığımızı da ifade etmek isteriz.

İdarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı ilgili idari merciler nezdinde ve idare mahkemelerinde müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Bilhassa, imar uygulamaları, atama/değiştirme işlemleri ve disiplin kararları yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlardır. Ayrıca, gittikçe gelişen ve genişleyen idari ceza hukuku kapsamında da çalışmaktayız. Bankacılık, sigortacılık, vergi, finans başta olmak üzere tüm sektörlerde, özelikle de regülasyon kurumlarınca verilen İdari yaptırımlara muhatap olanlara etkin bir danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları alanında müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi desteği sağlamaktayız. Bu alanda, Türkiye’nin önde giden gerçek ve tüzel kişilerinin vekaletini üstlenmiş olmamız ve yine bu alanda danışmanlık hizmeti vermemiz sebebiyle deneyimimiz bulunmaktadır.

Büromuz kurucu avukatları geleneksel medya alanında (gazete, radyo, televizyon) uzunca bir süre çalışmış olmaları nedeniyle son derece deneyimlidir. Bununla birlikte, özellikle kurumsal danışmanlıklar çerçevesinde, internet hukuku ve sosyal medya alanında işlenen suçlarla ilgili yoğun bir çalışma yapılmış ve geleneksel medyanın da ötesine geçen bir bilgi birikimine ulaşılmıştır. Bu noktada, cevap ve düzeltme hakkının kullanılması, kişisel verilerin korunması, bilişim suçları, internetten içerik kaldırılması ve/veya erişim engelleme başvurularının yapılması alanlarında düzenli bir şekilde çalışmaktayız.

Tıbbi müdahalelerden kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar ana çalışma alanlarımız içerisinde yer almaktadır. Belirtilen uyuşmazlıkla ilgili olarak, sürecin başından sonuna kadar her aşamada müvekkile destek vermekteyiz. Bu noktada, meslek odasında, İdare nezdinde, Savcılıkta ve malpraktis davalarında (tazminat ve ceza davaları) – bilim insanlarından destek de alarak- proaktif bir hizmet sunmaktayız.